• Rekrutacja na 2021/2022

    • Giżycko, dn. 26.05.2021r.

     Szanowni Rodzice!

     Informujemy, że w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 przedszkole dysponuje 2 wolnymi miejscami.

     Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć w dniach 31 maja - 2 czerwca 2021r. Terminy w postępowaniu uzupełniającym znajdują są w harmonogramie rekrutacji i zamieszczone są na stronie internetowej przedszkola w Regulaminie rekrutacji (zakładka rekrutacja).

      

      

      

     Giżycko, dn. 26.02.2021r.

     Szanowni Rodzice!

     Prosimy o zapoznanie się z treścią Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz dokładne podanie wszystkich danych. Zwracamy uwagę na konieczność złożenia czytelnych podpisów we wskazanych miejscach, podanie danych do kontaktu oraz pełnej nazwy zakładu pracy.

     Do kryteriów z I etapu rekrutacji należy dołączyć stosowne dokumenty lub oświadczenia. Wykaz tych dokumentów i oświadczeń znajduje się pod tabelą: III. I ETAP REKRUTACJI- KRYTERIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY. Kopie dokumentów należy potwierdzić własnym podpisem za zgodność z oryginałem. Rodziców dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju prosimy o dołączenie oświadczenia o chęci korzystania z zajęć w naszym przedszkolu.( druk oświadczenia w zakładce „Rekrutacja”)

     W Regulaminie rekrutacji ( zamieszczonym na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Rekrutacja”) zamieszczony jest harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022. Prosimy o terminowe składanie dokumentów.

     Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana na stronie internetowej przedszkola oraz w holu przedszkola 12 kwietnia 2021r. Nie oznacza to automatycznego przyjęcia kandydata do przedszkola. W dniach 13-16 kwietnia należy złożyć oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia do przedszkola( dostępne na stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja”). Po dopełnieniu tych formalności dziecko zakwalifikowane będzie do przedszkola.

      

      

      

     Giżycko, dn. 22.02.2021r.

     Szanowni Rodzice!

     Informuję, że na rok szkolny 2021/2022 Przedszkole Miejskie nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku prowadzi nabór na 44 wolne miejsca.

      

     Maria Pająk

      

      

     Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji

     do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/22

      

     Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do:

     • przedszkoli miejskich (PM nr 1 ul. Drzymały 9 i PM nr 4 ul. Jagiełły 3),

     • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek” (SP1, SP3, SP7),

     • klas 1 ośmioklasowych szkół podstawowych (SP1, SP2, SP3, SP4, SP7)

     oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

      

     1. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są zawarte w uchwale nr XLVIII/156/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

      

     § 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

     1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole) – 5 pkt.;

     2) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą – 15 pkt. w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów i 5 pkt. w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium;

     3) kandydaci do przedszkoli w wieku 3 – 5 lat – 5 pkt.;

     4) kandydaci do przedszkoli, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane przedszkole lub kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tej szkoły – 3 pkt;

     5) deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 7 godzin – 6 pkt;

     6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są posiadaczami Giżyckiej Karty Mieszkańca – 15 pkt.

     § 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie:

     1) składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – w przypadku kryteriów wymienionych w pkt 1 – 5;

     2) okazują Giżycką Kartę Mieszkańca podczas osobistego składania wniosku lub podają jej numer w przypadku składania wniosku w wersji elektronicznej.”.

     Kryterium opisane w pkt. 6, dotyczące posiadaczy Giżyckiej Karty Mieszkańca, zostało wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXII/97/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/156/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

      

     1. Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych są zawarte w uchwale nr XLVIII/155/2017

     Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

      

     §1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

     1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej lub do klas gimnazjum prowadzonych w danej szkole podstawowej – 5 pkt.;

     2) kontynuacja nauki przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, którym organ wykonawczy gminy nie wskazał miejsca realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w danej szkole – 5 pkt.;

     3) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą zlokalizowaną w obwodzie szkoły – 3 pkt.;

     4) w obwodzie szkoły podstawowej, do której rodzice lub prawni opiekunowie chcą zapisać dziecko, zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.;

     5) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły podstawowej – 3 pkt.;

     6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są posiadaczami Giżyckiej Karty Mieszkańca – 5 pkt.

     § 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie:

     1) składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej – w przypadku kryteriów wymienionych w pkt 1 – 5;

     2) okazują Giżycką Kartę Mieszkańca podczas osobistego składania wniosku lub podają jej numer w przypadku składania wniosku w wersji elektronicznej.

     Kryterium opisane w pkt. 6, dotyczące posiadaczy Giżyckiej Karty Mieszkańca, zostało wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXII/96/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/155/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

      

     UWAGA! Rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych podlegają wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia. Wykaz obwodów TUTAJ

      

     1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do klas I szkół podstawowych zawiera zarządzenie Burmistrza Giżycka nr 517/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/22 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.

      

     1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/22.

      

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1.  

     Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

     1 – 31 marca 2021 r.

     31 maja – 2 czerwca 2021 r.

     1.  

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w wierszu nr 1 niniejszej tabeli oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.

     1 – 9 kwietnia 2021 r.

     4 – 7 czerwca 2021 r.

     1.  

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     12 kwietnia 2021 r.

     8 czerwca 2021 r.

     1.  

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – złożenie pisemnego oświadczenia.

     13 – 16 kwietnia 2021 r.

     9 – 11 czerwca 2021 r.

     1.  

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

     19 kwietnia 2021 r.

     14 czerwca 2021 r.

      

      

     2. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/22 do klas I szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie.

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1.  

     Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

     1 marca – 2 kwietnia 2021 r.

     26 kwietnia – 7 maja 2021 r.

     Składanie wniosków o przyjęcie do klas I oddziałów sportowych w szkołach podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych,
     w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie
     wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

     Od 1 marca 2021 r. Termin zakończenia składania wniosków ustala dyrektor szkoły.*

     Od 26 kwietnia 2021 r.

     Termin zakończenia składania wniosków ustala dyrektor szkoły.*

     1.  

     Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w  postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów sportowych.

     Termin ustala dyrektor szkoły*

     Termin ustala dyrektor szkoły*

     1.  

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

     Termin ustala dyrektor szkoły*

     Termin ustala dyrektor szkoły*

     1.  

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w wierszu nr 1 niniejszej tabeli oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.

     6 – 9 kwietnia 2021 r.

     10 – 12 maja 2021 r.

     1.  

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     12 kwietnia 2021 r.

     13 maja 2021 r.

     1.  

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

     13–16 kwietnia 2021 r.

     14 – 18 maja 2021 r.

     1.  

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

     19 kwietnia 2021 r.

     Do 31 sierpnia 2021 r.

      

     * Termin musi umożliwić złożenie wniosku do innej szkoły w przypadku negatywnego wyniku próby sprawności fizycznej.

      

     1. Szczegółowych informacji udzielają:

      

     1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Giżycku, ul. Gimnazjalna 1

     sp1@gizycko.pl

     Tel. 87 428 24 16

      

     2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku, ul. Warszawska 39

     sp2@gizycko.pl

     Tel. 87 428 25 38

      

     3. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika
     w Giżycku, ul. Wiejska 50,

     sp3@gizycko.pl

     Tel. 87 428 21 35 

                        

     4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku, ul. 3 Maja 21,

     sp4@gizycko.pl

     Tel. 87 428 36 68

      

     5. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku, ul. Wodociągowa 8,

     sp7@gizycko.pl

     Tel. 87 428 90 60

      

     6. Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9

     pm1@gizycko.pl

     Tel. 87 428 33 97

      

     7. Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku, ul. Jagiełły 3

     pm4@gizycko.pl

     Tel. 87 428 98 38

      

      

     Burmistrz Miasta Giżycka

     Wojciech Karol Iwaszkiewicz

     19.01.2021 r.

      

      

     Zarządzenie Burmistrza Giżycka z dnia 18.01.2021r.

     w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych wraz z załącznikami.

     zarzadzenie_nr_517_2021_wraz_z_zalacznikami.pdf