• RODO

    •  

     OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W STOSUNKU DO RODZICÓW

     Informacje o przetwarzaniu danych na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
     z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

     (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwanym RODO

     1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w placówce jest Przedszkole Miejskie z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9, 11 – 500 Giżycko, tel. 87 4283397, e-mail: pm1@gizycko.pl
      w imieniu którego działa Dyrektor Przedszkola.
     2. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: dpo@gizycko.pl .
     3. Dane osobowe zawarte w formularzu osób upoważnionych do odbioru dziecka z Przedszkola przetwarzane są w następujących celach:
     1. w celu weryfikacji tożsamości / identyfikacji podczas odbierania dziecka z Przedszkola. Numer telefonu będzie przetwarzany w celu kontaktu w razie nieodebrania dziecka z Przedszkola o właściwej godzinie lub w razie jego choroby.

     Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 92 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.), art. 43 ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo
     o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), art. 102 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2018 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz Statutem PM1 w Giżycku
     .

     1. dane osób niebędących rodzicami/prawnymi opiekunami odbierających dziecko z Przedszkola będą przetwarzane w celu sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej dziecko z Przedszkola na podstawie ustawowego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
     1. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
     2. Dane zawarte w formularzu będą przechowywane przez Przedszkole do końca roku szkolnego, w którym dziecko uczęszcza do Przedszkola.
     3. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
     4. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
     5. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO.      W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
     6. Podanie danych wymienionych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej opieki nad dzieckiem.

     Podanie danych osób uprawnionych do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej jest dobrowolne, ale niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości wydania dziecka z Przedszkola osobie innej niż rodzice/prawni opiekunowie

      

      

      

     OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W STOSUNKU DO OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECI

     Z PRZEDSZKOLA INNYCH NIŻ RODZICE

     Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 14 RODO

     1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w placówce jest Przedszkole Miejskie z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9, 11 – 500 Giżycko, tel. 87 4283397, e-mail: pm1@gizycko.pl
      w imieniu którego działa Dyrektor Przedszkola.
     2. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: dpo@gizycko.pl
     3. Dane osób niebędących rodzicami/prawnymi opiekunami odbierających dziecko z Przedszkola będą przetwarzane w celu sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej dziecko ze świetlicy na podstawie ustawowego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
     4. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
     5. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym do świetlicy szkolnej będą przechowywane przez Przedszkole do końca roku szkolnego, w którym dziecko uczęszcza do Przedszkola.
     6. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania
      lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
     7. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
     8. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO.      W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
     9. Pani/Pana dane w formie imienia i nazwiska zostały podane przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka
      w formularzu upoważnienia do odbioru dziecka z Przedszkola.
     10. Podanie danych osób uprawnionych do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej jest dobrowolne,
      ale niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości wydania dziecka ze świetlicy osobie innej
      niż rodzice/prawni opiekunowie.

      

      

      

      

      

     RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

     Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Odziałem Integracyjnym w Giżycku

     Obowiązująca od 25 maja 2018 roku

      

     Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Przedszkole Miejskie Nr1 z Odziałem Integracyjnym w Giżycku, informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w placówce jest Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym, w imieniu którego działa Dyrektor.

     Sposób kontaktowania się:

     - listownie:

     Przedszkole Miejskie nr1 z Oddziałem Integracyjnym

     ul. Drzymały 9

     11-500 Giżycko

     - e-mailowo: PM1@gizycko.pl

     - telefonicznie: 87 428 33 97

      

     1. Inspektorem Ochrony danych Osobowych w Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku jest Pani Katarzyna Furmaniak, adres e-mail: katarzyna.furmaniak@gizycko.pl ,  tel. kontaktowy 87 7324143

     2. Administrator danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz udzielonej zgody w celu realizacji zadań statutowych Przedszkola.

     3. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku może być wyłącznie podmiot, któremu ustawowo przysługuje takie uprawnienie.

     4. Dane osobowe przetwarzane w Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku będą przechowywane przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Dyrektora Przedszkola na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.

     5. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane w Przedszkolu przysługuje prawo żądania od Dyrektora dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgadnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

     6. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) lub art.9 ust.2 lit. a ) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

     7. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. posiadają wymóg ustawowy.

     8. Dane osobowe przetwarzane w Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu, o którym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

     9. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.