Nawigacja

liczba odwiedzin: 346031

Rekrutacja

 

                                                                                                                                                           Załącznik nr 1

                                                                                                                                         do Zarządzenia Dyrektora Nr 4/2020

                                                                                                                                                   z dnia  25.02.2020r.

 

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr1 z Oddziałem Integracyjnym

w Giżycku

– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja 

Podstawy prawne:

1     Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.  (Dz. U.  2017.60)  Rozdział 6  „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”, który obejmuje przepisy  art 130-164. 

2       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).

3       Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz.135)

4       Statut Przedszkola Miejskiego nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku.

  

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego. 

W tym przypadku decyzję o przyjęciu do przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.

1.    Regulamin Rekrutacji do Przedszkola   Miejskiego nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku   zwany dalej „Regulaminem”,  określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do przedszkola, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  zakres uprawnień   i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej.

2.      Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa się w siedzibie przedszkola. Wnioski przyjmuje dyrektor.

3.      Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest na wolne miejsca. 

4.      Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości  informację o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do przedszkola. Informacja jest publikowana na  stronie www.przedszkole1gizycko.edupage.org   oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym.

5.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora przedszkola.

6.      Przedszkole prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

7.      Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku jako przedszkole pierwszego wyboru.

 

§ 2.

 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

1)     przedszkolu – należy rozumieć Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku

2)     dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku

3)     Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora przedszkola w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4)    kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w art. 131 ustawy prawo oświatowe oraz kryteria określone dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przez organ prowadzący;

5)     liście zakwalifikowanych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy spełniają kryteria określone w art. 158 ust.1 ustawy prawo oświatowe oraz kryteria określone dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego   oraz złożyli wymagane dokumenty w określonym czasie;

6)     liście niezakwalifikowanych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy nie spełniają kryteriów określonych w art. 158 ust.1 ustawy prawo oświatowe oraz kryteria określone dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego   lub nie złożyli wymaganych dokumentów w określonym czasie;

7)     liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;

8)   liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;

9)     wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

10) samotnym wychowywaniu dziecka – należy przez to rozumieć, że dziecko jest wychowywane przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicami;

11) wniosku o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku

 

Rozdział II

Zasady rekrutacji

 

§ 3.

 

   1. Do przedszkola w roku szkolnym   2020/2021 przyjmowane są:

1) dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia 2014r.do 31 grudnia 2014r.  w celu odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego,

2)  dzieci urodzone w roku 2017, 2016, 2015  posiadające prawo do wychowania przedszkolnego,

3)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 – letnie.

2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można   pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w placówce od dnia 02 marca do dnia 31 marca 2020r.

3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

5. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku są obowiązujące przez cały rok szkolny. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach.

6. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do przedszkola do większej liczby    placówek,  rodzic  określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

 

§ 4.

 

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 

1)      postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;

2)  podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;

3)  postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

2.W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym organ prowadzący określił następujące terminy:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.       

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

  2-31 marca 2020r.

  1-3 czerwca 2020r.

2.       

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w wierszu nr 1 niniejszej tabeli oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.

 1 do 7 kwietnia 2020 r.

  4 do 5 czerwca 2020 r.

3.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

8 kwietnia 2020 r.

8 czerwca 2020 r.

4.       

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole  podstawowej – złożenie pisemnego oświadczenia.

  9 do 15 kwietnia 2020 r.

 9,10 i 12 czerwca 2020 r.

5.       

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

16 kwietnia 2020r.

15 czerwca 2020 r.

 

§ 5.

 

1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.

 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w § 5 ust. 1, niż wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      wielodzietność rodziny;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.  

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

4. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Są to następujące kryteria:

1)     Kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do Przedszkola Miejskiego nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku         - liczba pkt. 5

2)     Kandydaci, których oboje rodzice, bądź prawni opiekunowie  pracują lub prowadzą działalność gospodarczą- liczba pkt. 15

3)      w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego   kryterium okreslone w pkt.2) - liczba pkt. 5

4)      Kandydaci do przedszkoli w wieku 3-5 lat    liczba pkt.     5pkt.                                                                        

5)      Kandydaci do przedszkola, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane przedszkole lub kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego do tej szkoły      - liczba pkt. 3 

6)      Deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej7 godzin    - liczba pkt. 6

7)      Szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata  uzasadniające przyjęcie do przedszkola w tym zmiana miejscowości zamieszkania   - liczba pkt. 2

8)      Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania –  36pkt.

5. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci zamieszkali w gminie są przyjęci do przedszkola pierwszego wyboru, a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się na zasadach określonych w § 4 postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci.

6. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych w § 5 ust. 2 – 4  regulaminu.

7.Rodzic (prawny opiekun)kandydata zakwalifikowanego do przedszkola powinien potwierdzić u dyrektora wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie 4 dni roboczych od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych tj. od 9-15.04.2020r. Oświadczenie pobiera się bezpośrednio z gabinetu dyrektora lub strony www.przedszkole1gizycko.edupage.org.

 

8.Niepodpisanie oświadczenia woli w terminie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych.

9.Publikacja wyników naboru odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020r. poprzez zamieszczenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do  danego przedszkola na tablicy ogłoszeń.

10.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal posiada wolne miejsca, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się 15 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

 

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

 

§ 6.

 

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest złożenie wniosku
o przyjęcie do przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Wniosek pobiera się bezpośrednio u dyrektora przedszkola lub strony www.przedszkole1gizycko.edupage.org

3. Wypełniony wniosek wraz  z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.

4. Do wniosku dołącza się opcjonalnie:

1)   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata;

2)   orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4)  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.);

 

5. Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 – 4 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

6. Oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 1 i pkt 4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści:                    jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

8. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

9. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do burmistrza  miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

10. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

11.Jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego do Przedszkola wystąpi do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka, Przewodniczący wyznacza członka Komisji Rekrutacyjnej, który sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rozdział IV

Procedura  odwoławcza

 

§ 7.

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

2. Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Rozdział V

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

 

§ 8

 

1.  Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

2. Na potrzeby rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym    2020/2021 , kryteria, o których mowa w art. 131 ust.6 ustawy – kryteria „ gminne”, ustala  Rada Miejska w Giżycku.

3. Na rok szkolny   2020/2021 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa   burmistrz   miasta.

4. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie Nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku
    11-500 Giżycko
    ul. Drzymały 9
  • (87) 428 33 97

Mapa