Nawigacja

liczba odwiedzin: 346043

Projekty Unijne

Informacje o projekcie "Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka"

 

Od 1 marca 2017r. w naszym przedszkolu jest realizowany Projekt Gminy Miejskiej Giżycko pt.: "Kompetencje kluczowe-przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka"  dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieciom, podniesienie standardów usług edukacyjnych poprzez podniesienie funkcjonalności bazy dydaktycznej oraz zdobycie nowych kwalifikacji przez nauczycieli; wyrównanie deficytów i podniesienie umiejętnośći dzici ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zniwelowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności dzieci, wsparcie i wykształcenie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozymiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności poprzez rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych, sportowych, językowych, matematycznych i przyrodniczych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami, podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej przedszkoli poprzez wszechstronne, regularne wsparcie merytoryczne, podniesienie świadości rodziców na temat wagi, kompetencji kluczowych, a także specjalnych i zróżnicowanych potrzeb dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, promocja opiekuńczej roli mężczyzn. Projekt jest skierowany do dzieci Przedszkola Miejskiego nr1 z Oddziałem Integracyjnym i Przedszkola Miejskiego nr 4 w Giżycku, a także do ich rodziców i nauczycieli.

Dofinansowanie projektu z UE: 276 513, 94 zł

Wartość ogółem: 325 693, 69 zł

Wkład własny: 15,10 %

Wkład UE: 84,90 %

Okres realizacji projektu: 1.03.2017 - 3.03.2019

 

Oferta zajęć w ramach projektu pt. „Kompetencje kluczowe -> przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • zajęcia gimnastyczne - Bożena Suchodoła i Bogusława Wasilewska

 • zajęcia matematyczne - Agnieszka Cieślak i ewa Łukaszewicz

 • zajęcia plastyczne - Marta Cieciura i Jolanta Dowgiałło

 • zajęcia teatralne - Marta Rudy i Jolanta Łbik

 • zajęcia przyrodnicze - Marta Cieciura i Marta Rudy

 • "Zumba dla dzieci" - Adriana Dobosz

 • zajęcia wokalno-muzyczne - Agnieszka Haliasz i Jolanta Łbik

 • zajęcia języka angielskiego - Anna Kuźnicka

 

Zajęcia języka angielskiego

Cel: Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez rozbudzanie świadomości i rozwijanie umiejętności językowych wśród dzieci.

Dzieci poznają podstawy języka angielskiego poprzez naukę wyliczanek, wierszy, piosenek, zabaw. Jeden raz na kwartał rodzice będą mogli zapoznać się z umiejętnościami dzieci podczas zajęć otwartych, w których wezmą czynny udział. Ponadto w ramach zajęć powstaną różnorodne prace plastyczne. Zaplanowanie tych zajęć wynika z potrzeby przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, co w przyszłości da możliwość efektywnego komunikowania się z ludźmi z całego świata.

      

Zajęcia wokalno – muzyczne

Cel: Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wokalnych, organizowanie spotkań z muzyką na żywo, co pozwoli dzieciom otworzyć się na nowe doznania artystyczne i sztukę.

Powstanie zespół, w którym dzieci będą rozwijały umiejętności wokalne poprzez naukę piosenek dostosowanych do ich możliwości rozwojowych. Zespół wokalny będzie co 3 miesiące prezentował swój repertuar podczas koncertów na terenie przedszkola lub w mieście, przygotuje także specjalne występy z okazji świąt i uroczystości przedszkolnych dla rodziców i pozostałych przedszkolaków. Ponadto zorganizujemy prezentacje muzyki na żywo w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej, chóru, profesjonalnych artystów. Pozyskane umiejętności wpłyną na umocnienie wiary we własne możliwości, rozwój postaw twórczych i kreatywności, integrację grupy, integrację rodziny, integrację dzieci zdrowych i dzieci z niepełnosprawnościami. Czynny udział rodziców w zajęciach otwartych oraz przedstawieniach zmobilizuje ich do aktywności i zaangażowania się w pracę zespołu.

Zajęcia plastyczne

Cel: Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez działania ukierunkowane na uzdolnienia i zainteresowania plastyczne

Dzieci będą tworzyły prace plastyczne różnorodne tematycznie z wykorzystaniem atrakcyjnych i różnorodnych technik, środków plastycznych i metod aktywnych). Odbędą się także warsztaty ceramiczne i tworzenia kwiatów z papieru dla dzieci i rodziców w okolicznym Muzeum Kultury Ludowej, a także wycieczki do galerii w Giżyckim Centrum Kultury i do pracowni malarskiej miejscowego artysty. Wszystkie prace dziecięce będą prezentowane na wystawach przedszkolnych. Najciekawsze z nich zostaną wydane w formie albumu. Zdobyte umiejętności wpłyną na umocnienie wiary we własne możliwości, pewności siebie, rozwój postaw twórczych, kreatywności oraz umiejętności współpracy w grupie.

Zajęcia teatralne

Cel: Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez poznanie świata teatru, terapeutycznej funkcji teatru

Dzieci w ciągu trwania projektu przygotują przedstawienia dla rodziców, wychowanków innych przedszkoli i mieszkańców Giżycka z wykorzystaniem nowatorskich form teatru: teatr czarnego tła, teatr w rękawku, teatr dziur, teatr supełków, teatr cieni. Dzieci z niepełnosprawnościami będą uczestniczyły w zajęciach terapeutycznych. Zorganizujemy wycieczkę wyjazdową dla dzieci i rodziców do teatru lalek w celu obejrzenia przedstawienia wystawianego przez profesjonalnych artystów oraz poznania pracy teatru od kulis. Zajęcia wpłyną na kreatywność dzieci, umiejętność planowania pracy oraz rozwiązywania problemów w zespole, na twórcze wyrażanie doświadczeń i emocji za pośrednictwem różnych środków wyrazu, podnoszenie świadomości własnego ciała.

Zajęcia gimnastyczne

Cel: Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia ruchowe, promowanie zdrowego stylu życia

Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne - m. in. metodą Weroniki Sherborne, C. Orffa, R. Labana, z wykorzystaniem chusty animacyjnej, miękkich torów przeszkód. Zajęcia pełnią także funkcję terapeutyczną dla dzieci z niepełnosprawnościami i mających problemy z dostosowaniem się do zasad panujących w grupie. Zajęcia obejmują także organizację pikników z dużą dawką aktywności ruchowej, organizację zabaw terenowych, zawodów i konkurencji sportowych, w szczególności z udziałem rodziców, co zachęca dzieci do aktywnego uczestniczenia w proponowanych aktywnościach. Zajęcia wpłyną pozytywnie na motywację dzieci do pokonywania własnych słabości, rozwiną umiejętność dążenia do osiągania celów, uczciwej rywalizacji, współpracy w zespole.

      

Zumba dla dzieci

Cel: Rozwijanie kompetencji kluczowych, koordynacji ruchowej i pamięci poprzez zajęcia taneczne i ruchowe

Układy opracowane specjalnie dla młodszych uczestników poprawią kondycję fizyczną, koordynację ruchową oraz pozytywnie wpłyną na ćwiczenie pamięci. Dzieci poznają zasady tańca, układy będą dostosowane do ich możliwości. Do udziału w zajęciach zaprosimy rodziców. Zorganizujemy spotkanie z młodzieżową grupą taneczną w celu wymiany doświadczeń, wspólnej zabawy. Na zakończenie cyklu zajęć zorganizowane będą pokazy taneczne dla rodziców, pozostałych dzieci z przedszkola i mieszkańców miasta. Zajęcia dostarczą dzieciom wspaniałej zabawy, rozwiną ich pasje, a wielokrotne powtarzanie ćwiczeń wpłynie na lepsze zapamiętanie i doskonalenie umiejętności.

Zajęcia matematyczne

Cel: Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez kształcenie umiejętności myślenia matematycznego

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o program Dziecięca Matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Duży nacisk położymy na samodzielne konstruowanie gier i zabaw matematycznych. Dzieci opanują wiedzę matematyczną zgodną z podstawą programową, a także rozwiną umiejętność logicznego myślenia, myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji, a także współpracy i uczciwej rywalizacji w zespole, nauczą się odporności, opanowywania negatywnych emocji. Do zajęć zaangażujemy rodziców, z którymi dzieci rozegrają turniej matematyczny.

Zajęcia przyrodnicze

Cel: Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

Dzieci będą poznawały przyrodę ożywioną w oparciu o literaturę, pomoce dydaktyczne, bezpośrednią obserwację, wycieczki tematyczne prezentujące bogactwo przyrody polskiej, poznają ekosystem lasu, jeziora, łąki. Będą uczestniczyły w akcjach ekologicznych: sprzątanie świata, pomoc zwierzętom leśnym, ptakom, zwierzętom w schroniskach. Poznają także przyrodę nieożywioną – georóżnorodność, zjawiska meteorologiczne w oparciu o eksperymenty, doświadczenia, obserwację. Zaangażują się w przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju. Do prowadzenia zajęć wykorzystamy zestawy badawcze, stację pogody, kalendarz pogody, plansze, gry dydaktyczne. Zajęcia prowadzone będą w ogrodzie przedszkolnym w specjalnie urządzonej „klasie przyrodniczej”. Swój emocjonalny stosunek do przyrody przedszkolaki będą mogły wyrazić poprzez prace plastyczne. Poznaną wiedzę utrwalą podczas konkursu „Mistrz wiedzy przyrodniczej”. We wszystkie działania angażowani będą rodzice. Dzieci opanują, wykorzystają i zastosują wiedzę do objaśnienia świata przyrody.

 

 

Regulamin rekrutacji: Regulamin_rekrutacji(1).pdf

 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu:

Harmonogram_udz._wsparcia_aktualizacja_dn._31.10.2018.pdf

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie Nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku
  11-500 Giżycko
  ul. Drzymały 9
 • (87) 428 33 97

Mapa